جمعه 4 مرداد 1387

خواستن :

در پشت چارچرخه فرسوده ای ، کسی خطّی نوشته بود : " گشتم نبود ! نگرد ، نیست ! "

اما اکنون ، اگر خسته ای بمان و اگر خواسته ای بدان : ما را تمام لذت هستی به جستجو ست .

پویندگی تمامی معنای زندگیست .  هرگز "نگرد ! نیست" سزاوار مرد نیست .
آنگاه که تقدیر واقع نگردید از تدبیر نیز کاری ساخته نیست

خواستن اگر با تمامی وجودوبا بسیج تمامی اندام و نیروهای روح وبا قدرتی که در آن صمیمیت است تجلی کند
اگر همه هستی مان را یک خواهش کنیم
یک خواهش مطلق شویم
و اگر با هجوم و حمله های صادقانه و سرشار از یقین و امید و ایمان بخواهیم قطعا پاسخ خواهیم گرفت.