شنبه 14 بهمن 1391

ارزش پول ملی

برای واژگون کردن اساس یک مملکت ، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست .

تنزل ارزش پول رایج ، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی بکار می گیرد و این عمل را به گونه ای انجام می دهد که حتی یک نفر از میان میلیون ها نفر هم متوجه آن نمی شود .

جان مینارد کینز ( 1883-1946 )

اقتصاددان برجسته قرن بیستم